HOME

Překlady

Hodně lidí má za to, že poezie je nepřeložitelná. Jistě, jak která… já mohu prohlásit s jistotou, že má poezie v období Decim a Tání chůze taková byla. Z mé prvotiny Relata refero přeložila Jana Boxbergerová pár textů do francouzštiny u příležitosti Dnů české kultury v Grenoblu. Z Decim existuje pět (katastrofálních) překladů do němčiny, s nimiž jsem bojoval ve finále 1. ročníku Drážďanské lyriky. Odvážná Renata Putzlacher přeložila pro polský časopis Slask dokonce po jedné básni z každé z prvních čtyř sbírek… a musím říct, že právě polština je jazyk, do kterého se dá česká poezie převést asi nejlíp… Alespoň podle Renatiných překladů se to zdá. Teprve poslední dvě sbírky, Staré a jiné časy a Pohled z kavárny v Bath, v nichž se rýmuje střídmě a poněkud ubylo i jazykových hříček, se ocitají v hledáčku překladatelů častěji. Existují překlady německé, francouzské, chorvatské, maďarské, polské, ale zejména anglické. V americkém městečku Elsworth (Maine) vyšla v edici Backwoods Broadsides Chaplet Series skládačka s třinácti básněmi z knihy Staré a jiné časy pod názvem Where is the Urn? V San Francisku vyšla letos koncem srpna už první regulérní kniha (35 textů) v nakladatelství Art Bureau, soubor je z devadesáti procent tvořen texty ze sbírky Pohled z kavárny v Bath a kniha má název No Through Road*. Překlady v obou publikacích jsou téměř výhradně dílem Andrewa Oaklanda. Český bohemista Benjamin Pallof také připravil do tisku knihu, jejíž základ tvoří texty z knihy *Poslední rok. Podle posledních informací ji chce do konce roku nabídnout bostonskému nakladatelství BOA…

Měl jsem původně za to, že sem pár překladů na ukázku umístím a dám vám příležitost srovnat dle originálů jejich úroveň. Bývá to totiž zajímavé. Když například víte, že verš Sbohem, miláčku, sbohem, můj krystale! přeložil Vörös István jako Cukorból csiszolt kristálykövem, Istenhozzád!, je vám okamžitě jasné, že máte co do činění s překladatelskou extratřídou. Nakonec jsem se ale rozhodl, že vám dám raději nahlédnout do překladatelské kuchyně, a tak se můžete podívat, jak jsme kooperovali s Andrewem Oaklandem, Angličanem žijícím už dvanáct let v Brně, na překladech, které vyšly v létě 2007 v americkém nakladatelství Art Bureau.


PŮVODNÍ TEXT

Noční klid

Sevřená ústa jsou štítem, za nímž se skrývají všechna slova, jež blíží se, krok za krokem, slyším tření jejich odřených pat o jazyk, cítím horký dech rváčů (jde jí pára z nosu), ještě centimetr a…

… už tu nejsem. Spím.

Adéla zklamaně polkne.

Tlumené výkřiky, řinčení poztrácených zbraní a pak jen ticho, noční klid, pavana za mrtvé vojáky.

PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM

The Quiet of the Night

Pursed lips are the shield

Lips tight shut, a shield concealing all the words. The words come closer, step by step. I sense the friction of their grazed heals against the tongue. I smell the hot breath of the wild ones (the steam escaping from her nose), an inch or so more, and …

… I'm gone. Asleep.

Adéla gulps down her disappointment.

Muffled shouts, the clanking of weapons lost. Then silence, the quiet of the night. A pavane for fallen soldiers.


PŮVODNÍ TEXT


Tomáši Přidalovi

Často bývám divný.

Bývám poštolka, nežeru však myši….

Jindy celé hodiny nosím v kapse sáčka… Floridu.

(Řeka, kůly, starty pelikánů.)

Natáhnu ruku a moje dlaň s dvanácti prsty slavně vychází nad horou Ťien-šin.

Nasypeš mě do vody, napiješ se zhluboka… a vyprskneš:

„Fuj! Grepový básník.“

PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM

for Tomáš Přidal

Often I am strange.

I can be a kestrel, but I don't eat mice.

Then for hours I'll carry in my jacket pocket … Florida.

(River, posts, pelican take-off)

I stretch out my arm and my twelve-fingered palm rises famously over the Tian Shan.

You scatter me in the water, drink deeply… and spit.

„Yuck! Grapefruit poet.“


PŮVODNÍ TEXT

Divy

Na konci chodby zastavil, otočil knoflíkem a vešel dovnitř.

Slunce tam leželo v posteli. Popel klepalo na zem.

Sáhl po koštěti, letělo s ním ven…

Dům u opilé hvězdy.

PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM

Wonders

At the corridor's end he stopped, turned the knob, and went inside.

There the sun lay on the bed, spilling ashes to the floor.

He reached for the broom, and the sun flew out along with him…

The house of the drunken star.


PŮVODNÍ TEXT

Byt

Říkala sis: „Jestli sem ještě někdy vkročím?“

Ale copak ty jsi horší než jiné, abys musela skončit bídně… jako matka jeho vysněných dětí?

PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM

The flat

You said:

„I wonder if I'll ever come here again.“

But what makes you think you're worse than all the others,

that you'll end up in penury … like the mother of the children he dreamt of?


PŮVODNÍ TEXT

Nádraží není kra, na které se vzdaluješ od pevniny, ty nejsi Róza, já nejsem Petr.

Nádraží není kra mířící do Helsingoru… přesto se na jaře rozplyneme v davu.

Nástupiště, vmetky v žilách města.

Tekutí lidé. Houstnou, jak kola piští.

Postupuji na šestém nástupišti… pohlcuji svět jako vlna.

PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM

A station is no iceberg, to move on away from the land. You're not Rose,

and I'm not Peter.

A station is no iceberg heading for Helsingor… though in spring we disperse among the throng.

Platforms, clots in the veins of the city.

Liquid people. Thicken to the squealing of the wheels.

I move along Platform Six…

absorbing the world like a wave.